Juridische disclaimers

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 III 1° van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, delen wij u dit mee:

  • Deze website is eigendom van MAPA SAS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 35.000.010,00 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 314 397 720, btw-nummer: FR92314397720, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 420 Rue d'Estienne d'Orves 92705 – COLOMBES – Frankrijk (e-mail: mkgpro.mapaspontexfr@newellco.com; telefoon: 01.49.64.22.00)
  • De directeur Webpublicatie is Anne Te Simon in zijn hoedanigheid van Marketingmanager;
  • De onderneming die de site host, is Link by Net SAS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap die in het handels- en vennootschapsregister van Bobigny is ingeschreven onder nummer 430 359 927 – 5/9 Rue de l'Industrie, 93200 Saint-Denis, Frankrijk – telefoon: 01 48 13 00 00. »
  • Het registratienummer van de producent is: FR006823 (Registratienummer in toepassing van artikel L.541-10 van de Franse milieuwetgeving).

Algemene gebruiksvoorwaarden

Voorwoord

De gebruiker van de site profiteert slechts van de diensten die hem op deze site worden aangeboden op voorwaarde dat hij deze algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt. De gebruiker erkent de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en gaat ermee akkoord deze na te leven. De gebruiker erkent dat hij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot de site en deze te gebruiken.

Doel       

Het doel van deze algemene voorwaarden is het vaststellen van de gebruiksvoorwaarden van de Website www.mapa-pro.com.

Inwerkingtreding - Termijn

Deze gebruiksvoorwaarden treden in werking op de datum waarop ze online worden gezet en zijn bindend op de datum waarop de gebruiker de site voor het eerst gebruikt. Deze gebruiksvoorwaarden zijn bindend gedurende de gehele gebruiksperiode van de site en tot aan de vervanging van deze voorwaarden door nieuwe voorwaarden. De gebruiker kan te allen tijde afzien van gebruik van de diensten en de site, maar blijft aansprakelijk voor elk voorafgaand gebruik.

Links

MAPA SAS behoudt zich de mogelijkheid voor om op haar Website links te plaatsen die toegang geven tot andere Webpagina's dan die op zijn site. De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat de sites waartoe hij via de links toegang heeft, niet behoren tot MAPA SAS. MAPA SAS wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud van de informatie die op deze sites wordt verstrekt en die is te zien na de link(s) te hebben geactiveerd. Het plaatsen van een link naar deze Website zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van MAPA SAS is verboden. De Webredacteur is niet aansprakelijk voor de toegang van gebruikers via links op de site naar andere bronnen op het internet.

Aansprakelijkheid van de Webredacteur

MAPA SAS is niet aansprakelijk voor:

  • de kwaliteit van de dienst, die wordt aangeboden op een "as is"-basis;

  • elke onderbreking in het gebruik van de site;
  • de onmogelijkheid om de site te gebruiken;
  • inbreuken op de computerveiligheid die schade kunnen toebrengen aan de computerapparatuur van de gebruiker en zijn gegevens;
  • eventuele inbreuken op de rechten van de gebruikers in het algemeen.

De Webredacteur spant zich in om de gebruikers beschikbare en gecontroleerde informatie en/of hulpmiddelen aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen. De door de Webredacteur verstrekte informatie ontslaat de gebruiker niet van aanvullende persoonlijke inschattingen. De Webredacteur staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op de site wordt verspreid. De gebruiker erkent dan ook dat hij op zijn eigen exclusieve verantwoordelijkheid handelt.

Aansprakelijkheid van de gebruiker

De gebruiker gaat ermee akkoord de diensten van de site, samen met alle informatie waartoe hij toegang heeft, uitsluitend te gebruiken om persoonlijke redenen en voor doeleinden die in overeenstemming zijn met de openbare orde, de openbare zedelijkheid en de rechten van derden. De gebruiker erkent dat hij heeft gecontroleerd of de door hem gebruikte computerconfiguratie geen virus bevat en in perfecte staat is. De gebruiker gaat ermee akkoord het bezoek van andere gebruikers van de site niet te verstoren en zich geen toegang te verschaffen tot delen van de site waarvoor de toegang is gereserveerd. De gebruiker gaat ermee akkoord geen handelingen te verrichten die de computerveiligheid van MAPA SAS of andere gebruikers in gevaar kunnen brengen. De gebruiker gaat ermee akkoord de normale werking van de site niet te verstoren of te onderbreken. De gebruiker gaat ermee akkoord geen enkele handeling te verrichten voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden of enige vorm van commerciële prospectie en in het bijzonder het verzenden van ongewenste e-mails (spamming). De gebruiker gaat ermee akkoord de persoonlijke gegevens van andere gebruikers op geen enkele manier te verzamelen, te gebruiken of te verwerken. De gebruiker gaat ermee akkoord MAPA SAS te vrijwaren in geval van klachten, vorderingen, gerechtelijke stappen, procedures en eventuele bevelen tegen MAPA SAS die voortvloeien uit het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden door hem.

Intellectuele eigendom

Elementen die behoren tot MAPA SAS zoals de Website, handelsmerken, tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, foto's, logo's, grafische handleidingen, software, zoekmachines, databanken... zonder dat deze lijst uitputtend is, zijn het exclusieve eigendom van MAPA SAS. Deze gebruiksvoorwaarden houden geen enkele overdracht in ten gunste van de gebruiker van enige intellectuele eigendomsrechten op de elementen die toebehoren aan MAPA SAS. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van de site door welk bedrijf dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Webredacteur is verboden en vormt een inbreuk die strafbaar is volgens de artikelen L.335-2 e.v. van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Hetzelfde geldt voor de databanken die op de site zijn opgenomen en die worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting in het Wetboek van Intellectuele Eigendom van de communautaire richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. De handelsmerken van de Webredacteur en zijn partners, evenals de logo's die op de site staan, zijn handelsmerken (al dan niet semi-figuratief) en zijn geregistreerd. De handelsmerken en logo's in de sectie "Vind uw dealer" behoren tot de genoemde bedrijven. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze handelsmerken of logo's op basis van elementen op de site zonder uitdrukkelijke toestemming van de Webredacteur is aldus verboden op grond van artikel L.713-2 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Privacybeleid

In overeenstemming met de gewijzigde wet van 6 januari 1978 inzake computers, databestanden en vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van gegevens van persoonlijke aard vanaf deze site geregistreerd bij de CNIL (Franse commissie voor gegevensbescherming), die een ontvangstbewijs heeft afgegeven onder nr. 458039. De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat, in overeenstemming met artikel 32 van voornoemde gewijzigde wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, de informatie in de op de site aanwezige formulieren noodzakelijk is om zijn verzoek te beantwoorden en bestemd is voor de Webredacteur, de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, voor administratieve en commerciële doeleinden of, wanneer de informatie door de gebruiker wordt verstrekt in de rubriek "Offerteaanvraag" (namelijk zijn contactgegevens en de inhoud van zijn offerteaanvraag), zal deze ook worden toegezonden aan de geselecteerde distributeur(s) voor het verkrijgen van de genoemde offertes. De gebruikers worden erover geïnformeerd dat zij recht hebben op zoeken, toegang en correctie van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben en tevens om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen deze persoonsgegevens, en wel schriftelijk op het volgende adres: 420 rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes Frankrijk of data.privacyping@newellcopong.com , vergezeld van een kopie van hun identiteitsbewijs. De gebruikers zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van de gewijzigde wet van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, databestanden en vrijheden; elke inbreuk hierop is strafbaar volgens het strafrechtelijk systeem. In het bijzonder moeten gebruikers zich onthouden van het verzamelen, verduisteren en misbruiken en, in het algemeen, van elke handeling die kan leiden tot een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of die de reputatie van personen kan schaden met betrekking tot de persoonlijk identificeerbare informatie waartoe zij toegang hebben.

Zakelijk gebruik berichtendienst

Het elektronische adres van MAPA SAS en elk van zijn leden is uitsluitend bestemd voor zakelijk gebruik. Alle zakelijke dossiers of documenten die voor MAPA SAS bestemd zijn, moeten naar deze bedrijfsadressen worden doorgestuurd. 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht. Dit geldt zowel voor de inhoudelijke als voor de procedurele regels. Elk geschil dat voortvloeit uit de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden valt onder de bevoegdheid van de Franse jurisdictie.

Ontwerp en ontwikkeling

GAYA - Digitale productie

Ons team helpt u uw digitale strategie op te bouwen en te implementeren.

Fotokrediet

Elisabeth Deschamps, Lionel Flageul, Fotosearch, Getty image, Istock, Fotolia